ตลาดหุ้นเปิดปิดกี่โมง และวันหยุดตลาดหุ้นประจำปี 2564 และ 2565

วันนี้เราจะพามาดูเวลาทำการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยอย่างเจาะลึกตามช่วงเวลาต่าง ๆ ในแต่ละวัน รวมถึงอัพเดทวันหยุดตลาดหุ้นไทยประจำปีพ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2565 ให้เทรดเดอร์ได้วางแผนการเทรดได้อย่างสะดวก

ตลาดหุ้นเปิดปิดกี่โมง ?

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นผู้ให้บริการระบบการซื้อขาย หลักทรัพย์ ธุรกิจเกี่ยวกับการชำระราคา ส่งมอบหลักทรัพย์ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 

ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ แบ่งเวลาซื้อขายเป็นสองช่วงด้วยกันคือ

ช่วงเช้า เปิดระหว่าง 09.55-10.00 ถึง 12.30 

ช่วงบ่าย เปิดระหว่าง 14.25-14.30 ถึง 16.35-16.40 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลาเปิดรายละเอียด
9.30 –
9.55 น.
เป็นช่วงก่อนเปิดตลาดทำการภาคเช้า (Pre-open) เพื่อคำนวณหาราคาเปิด วิธีการซื้อขายจะเป็นการจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ (Auction)
9.55 –10.00 น. เป็นช่วงที่ระบบจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง 9.55 น. ถึง 10.00 น.เป็นเวลาเปิดตลาดภาคเช้า
10.00 – 12.30 น. เป็นช่วงเวลาการซื้อขายหุ้นทำการภาคเช้า (Trading Session) วิธีการซื้อขายจะเป็นการจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM)
12.30 – 14.00 น. เป็นช่วงหยุดพักการซื้อขาย
14.00 – 14.25 น. เป็นช่วงก่อนเปิดตลาดทำการภาคบ่าย (Pre-open) เพื่อคำนวณหาราคาเปิด วิธีการซื้อขายจะเป็นการจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ (Auction)
14.25 – 14.30 น. เป็นช่วงที่ระบบจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง 14.25 น. ถึง 14.30 น. เป็นเวลาเปิดตลาดภาคบ่าย
14.30 – 16.30 น. เป็นช่วงเวลาการซื้อขายหุ้นทำการภาคบ่าย (Trading Session) วิธีการซื้อขายจะเป็นการจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM)
16.30 – 16.35 น. เป็นช่วงก่อนปิดตลาดทำการ (pre-close) เพื่อคำนวณหาราคาปิด
16.35 – 16.40 น. เป็นช่วงที่ระบบจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง 16.35 น. ถึง 16.40 น.เป็นเวลาปิดตลาดภาคบ่าย
16.40 – 17.00 น. ช่วงนอกเวลาทำการ (Off-hour)
17.00 น. เป็นเวลาปิดทำการซื้อขาย

สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีมีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ เราอาจจะสรุปเป็นตารางตามระบบการซื้อขายตามหลักเกณฑ์ วิธีการและในระหว่างช่วงเวลาดังต่อไปนี้

ช่วงเวลาซื้อขายเวลาซื้อขายวิธีการซื้อขายประเภทการซื้อขาย
ช่วงก่อนเปิดทำการช่วงที่ 1 เพื่อคำนวณหาราคาเปิด (Pre-open Session I)9.30 น. ถึง T1การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ
โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ (Auction)
การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย
(Board Lot)
ช่วงเวลาทำการช่วงที่ 1 (Trading Session I)T1 ถึง 12.30 น.การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM)การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย
(Board Lot)

การซื้อขายหน่วยย่อย
(Odd Lot)
การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report) การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่
(Trade Report – Big Lot)

การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ
(Trade Report – Foreign)

การบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
(Trade Report – Buy-in)

การบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิกผิดนัด
(Trade Report – Member buy – in)

หยุดพักการซื้อขาย

ช่วงเวลาซื้อขาย เวลาซื้อขาย วิธีการซื้อขาย ประเภทการซื้อขาย
ช่วงก่อนเปิดทำการช่วงที่ 2 เพื่อคำนวณหาราคาเปิด (Pre-open Session II)14.00 น. ถึง T2การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ
โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ
(Auction)
การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย
(Board Lot)
ช่วงเวลาทำการช่วงที่ 2 (Trading Session II)T2 ถึง 16.30 น.การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ

(Automated Order Matching: AOM)
การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย
(Board Lot)

การซื้อขายหน่วยย่อย
(Odd Lot)
การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย
(Trade Report)
การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่
(Trade Report – Big Lot)

การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ
(Trade Report – Foreign)
ช่วงก่อนปิดทำการเพื่อคำนวณหาราคาปิด (Pre-close)16.30 น. ถึง T3การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อปิดทำการ (Auction)การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย
(Board Lot)
การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย
(Trade Report)
การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่
(Trade Report – Big Lot)

การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ
(Trade Report – Foreign)
ช่วงนอกเวลาทำการ (Off-hour)T3 ถึง 17.00 น.การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย
(Trade Report)
การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่
(Trade Report – Big Lot)

การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ
(Trade Report – Foreign)

การบันทึกการซื้อขายนอกเวลาทำการ
(Trade Report – Off-hour)
ปิดทำการซื้อขาย17.00 น.

ส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีมีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ เราอาจจะสรุปเป็นตารางตามระบบการซื้อขายตามหลักเกณฑ์ วิธีการและในระหว่างช่วงเวลาดังต่อไปนี้

ช่วงเวลาซื้อขายเวลาซื้อขายวิธีการซื้อขายประเภทการซื้อขาย
ช่วงก่อนเปิดทำการ เพื่อคำนวณหาราคาเปิด
(Pre-open Session)
9.30 น. ถึง T1การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติโดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ
(Auction)
การซื้อขายเป็นหน่อยการซื้อขาย
(Board Lot)
ช่วงเวลาทำการ
(Trading Session)
T1 ถึง 16.30 น.การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ
(Automated Order Matching : AOM)
การซื้อขายเป็นหน่อยการซื้อขาย
(Board Lot)

การซื้อขายหน่อยย่อย
(Odd Lot)
การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย
(Trade Report)
การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่
(Trade Report – Big Lot)

การบันทึกการซื้อขายเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
(Trade Report – Buy – in)*

การบันทึกการซื้อขายเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูดค้าของสมาชิกผิดนัด
(Trade Report -Member buy -in)*
ช่วงก่อนเปิดทำการเพื่อคำนวณหาราคาปิด
(Pre – close)
16.30 น. ถึง T3 การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติโดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ
(Auction)
การซื้อขายเป็นหน่อยการซื้อขาย
(Board Lot)
การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย
(Trade Report)
การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่
(Trade Report – Big Lot)
ช่วงนอกเวลาทำการ
(Off -hour)
T3 ถึง 17.00 น. การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย
(Trade Report)
การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่
(Trade Report – Big Lot)

การบันทึกการซื้อขายนอกเวลาทำกา
(Trade Report Off- hour)
เปิดการซื้อขาย
17.00 น.

*การบันทึกรายการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Trade Report – Buy-in) และการบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิกผิดนัด (Trade Report – Member buy – in) ให้ทำรายการภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

หมายเหตุ
T1 คือ เวลาเปิดทำการ ที่ระบบการซื้อขายจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง 9.55 น. ถึง 10.00 น.
T2 คือ เวลาเปิดทำการ ที่ระบบการซื้อขายจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง 14.25 น. ถึง 14.30 น.
T3 คือ เวลาปิดทำการ ที่ระบบการซื้อขายจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งในระหว่าง 16.35 น. ถึง 16.40 น.

เปิดบัญชีเดี๋ยวนี้

วันหยุดตลาดหุ้นไทยปี 2564 และ 2565

ปฏิทินวันหยุดตลาดหุ้นไทยประจำปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศกำหนดวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. วันศุกร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

2. วันศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา

3. วันอังคาร 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4. วันอังคาร 13 เมษายน วันสงกรานต์

5. วันพุธ 14 เมษายน วันสงกรานต์

6. วันพฤหัสบดี 15 เมษายน วันสงกรานต์

7. วันจันทร์ 3 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564)

8. วันอังคาร 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

9. วันพุธ 26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

10. วันพฤหัสบดี 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

11. วันจันทร์ 26 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา(วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564)

12. วันพุธ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

13. วันพฤหัสบดี 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

14. วันพุธ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

15. วันศุกร์ 22 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

16. วันจันทร์ 6 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564)

17. วันศุกร์ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

18. วันศุกร์ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันตรุษดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์

ปฏิทินวันหยุดตลาดหุ้นไทยประจำปี 2565

stock-trading-hours-5
มาจาก https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9058

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศกำหนดวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

1. วันจันทร์ 3 มกราคม วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565)

2. วันพุธ 16 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา

3. วันพุธ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4. วันพุธ 13 เมษายน วันสงกรานต์

5. วันพฤหัสบดี 14 เมษายน วันสงกรานต์

6. วันศุกร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์

7. วันจันทร์ 2 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)

8. วันพุธ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

9. วันจันทร์ 16 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)

10. วันศุกร์ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

11. วันพุธ 13 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา

12. วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

13. วันศุกร์ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

14. วันพฤหัสบดี 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

15. วันจันทร์ 24 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565)

16. วันจันทร์ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

17. วันจันทร์ 12 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565)

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันตรุษดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์

สรุป

วันนี้เราได้สรุปทั้งเวลาทำการซื้อขายของตลาดหุ้นไทย วันหยุดตลาดหุ้นไทยประจำปี 2564 และวันหยุดตลาดหุ้นไทยประจำปี 2565 ด้วย นักลงทุนจะได้ไม่พลาดในการวางแผนวันและเวลาที่สามารถเทรดหุ้นได้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี

หากนักลงทุนต้องการเรียนรู้การเทรดหุ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร มีเงินทุนไม่เพียงพอหรือไม่คุ้นเคยกับระบบ ไม่ต้องเป็นกังวลเลย นักลงทุนสามารถลองใช้บัญชีทดลองของ Mitrade เพื่อฝึกฝนการเทรดเงินเสมือนจริงฟรี $50,000 สามารถสมัครใช้งานได้ง่าย ๆ ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อทดลองเทรดและทำคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มของ Mitrade โดยที่ไม่มีความเสี่ยง

stock-trading-hours-6

รับฟรีทันที! เงินเสมือนจริง $50,000

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุน เพื่อให้เข้าใจในแพลตฟอร์มของ MiTrade ได้ดีขึ้น การเรียนรู้ใด ๆ เริ่มต้นจากการลงมือปฏิบัติจริงนะคะ

ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น โบรกไหนค่าคอมถูกสุด

เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี และวิธีการเปิดพอร์ตหุ้น?

เล่นหุ้นเริ่มต้นกี่บาท? ควรเริ่มอย่างไรสำหรับเล่นหุ้นมือใหม่

การเล่นหุ้นระยะสั้นเหมาะกับมือใหม่ไหม?

P/E Ratio คืออะไร ใช้ยังไง ทำไมคนเล่นหุ้นต้องดู?

**คำเตือน การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาในบทความเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนเท่านั้น ผู้อ่านควรศึกษาปัจจัยประกอบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งก่อนการตัดสินใจ และใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ลงทุนที่เหมาะสมแก่ท่าน

2 Comments

  • Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I may come
    back once again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way
    to change, may you be rich and continue to help other people.

    Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

รับฟรีทันที! เงินเสมือนจริง $50,000 เพื่อฝึกฝนการเทรดกับ Mitrade!